Harinabhisarana

PLAYRIGHT	        : PU TI NA
ADOPTION DESIGN & DIRECTION	: MANJUNATH L BADIGERA
YAKSHAGANA CHOREOGRAPHY	    : GURU SANJEEVA SUVARNA

CAST DETAILS

Suthradhara Ananth/Manjunath L Badigera
Mela Nagaraj M
ShubhakarSulya
Tanuja R
Jaya Ligori
Raghavendra Prasad C
Anand P
Seethe Nirmala C
Rama Manjunath L Badigera
Laxmana Sanjay Ti. Na.
Ravana Ravikumar J.V
RavananaSahachararu Raghavendra Prasad C
Anand P
Jatayu Anand P

BACK STAGE

Stage Design Vinod Panna
Stage Execution Assistance Rajashekar M.B
Girish T.S
Manohar T
Music Direction Venugopal
Chorus Venugopal
Rhythm / Percussions Viresh M.P.M
Chande Shankar Balekudru
Lighting Rudrayya
Costume Design MalathiMelinamane
Costume Assistance Bharath B.S
Nishanth B.S
Tanuja R
Management Manjunath M.S
Oragnising Jatyathirtha

Image Gallery